Montáž okna

Montáž okna

Na obrázku je znázornený priebeh izoterm v reze spoja medzi murivom, oknom a jeho rámom (izoterma = krivka spojujúca body s rovnakou teplotou). Aby nedochádzalo ku kondenzácii vodných pár a výskytu vlhkosti a pliesní na vnútorných omietkach budov ani na okenných rámoch je potrebné dosiahnúť to, aby teplota v žiadnom mieste neklesla pod cca +13 °C.

Priebeh izoterm je v neposlednom rade ovplyvnený aj spôsobom zabudovania samotného okna v stavebnom otvore. Na obrázkoch sú znázornené tri typické spôsoby riešenia. Zo znázornených priebehov izotermy je jasné, že najvýhodnejšia je montáž okna v strede muriva. Priebeh izotermy môže tiež ovplyvniť miera a spôsob zateplenia objektu.

PU pena

PU pena je po orezaní prekrytá iba omietkou, ako z exteriérovej strany tak z interiéru. Paropriepustná omietka nie je dostatočnou ochranou pred pôsobením vzdušnej vlhkosti produkovanej v interiéri.

montáž_okna_3Špára medzi oknom a murivom je z exteriéru ošetrená pružným tmelom (spravidla silikónovým). Z interiérovej strany je pena prekrytá omietkou. PU pena je týmto z exteriérovej strany parotesne uzavretá. Vzdušná vlhkosť prechádzajúca paropriepustnou omietkou z interiéru do špáry sa hromadí vo vnútri montážnej peny a vplyvom chladu kondenzuje.

Zvnútra tesnejšie ako zvonka

Zásadný princíp pri montáži okien pozostáva v zabránení priestupu vzdušnej vlhkosti z interiéru do pripojovacej špáry parotesnou zábranou a ošetrenie špáry z exteriéru pomocou paropriepustnej membrány.

Hlavné hľadiská kvality pripojovacej špáry

Tepelná izolácia je zaistená dostatočným vyplnením špáry kvalitnou polyuretánovou penou s dostatočným tepelno – izolačným faktorom (Soudafoam 32mW/K.m)

Zvuková izolácia

vyplnením špáry montážnou penou typu Soudafoam dosiahnete zvukový útlm až 58 dB.

Prenos síl a pohybu

pripojovacia špára musí spĺňať požiadavky na absorbciu pohybových zmien a síl medzistavebným otvorom a rámom okna, pôsobiacich v dôsledku teplotných zmien, otrasov a iných pohybov stavby.

Parotesný spoj z interiéru

pre trvalé zachovávanie mimoriadnych tepelno – izolačných vlastností, musí byť polyuretánová pena z interiérovej strany chránená proti pôsobeniu vlhkosti parotesnou zábranou.

Ochrana špáry z exteriéru

vonkajšia špára je najviac namáhaná pôsobením poveternostných vplyvov (teplotné rozdiely, dážď, UV žiarenie). Polyuretánovú penu je potrebné účinne ochrániť pred pôsobením týchto vplyvov najmä pred UV žiarením a presakovaním vody, zŕoveň však musí dovoliť priestupu vodným parám smerom von. Vonkajšia ochrana musí byť riešená vodotesnou, alebo paropriepustnou zábranou.

Základom kvalitnej montáže okien je dôležité, už vo fáze projektu, dôkladne zvážiť možné varianty riešení montáže.

  • zvoliť spôsob montáže v závislosti na type stavebnej konštrukcie
  • voľba vhodného spôsobu napojenia okenného rámu na teleso stavby z hľadiska jeho umiestnenia
  • vhodný systém utesnenia pripojovacej špáry a voľba správnej kombinácie tesniacich materiálov
  • riešenie atypických častí napojenia ako je inštalácia medziokennej vložky, spoja okenných zostáv a pod.